Agora zapowiada odwołanie od zakazu przejęcia Eurozetu

Agora nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK zakazującą jej przejęcia spółki Eurozet. Zdaniem Agory ta decyzja została wydana z naruszeniem przepisów antymonopolowych oraz postępowania administracyjnego. Decyzja prezesa UOKiK jest nieprawomocna i Agora skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – poinformowała Agora.

Odwrócenie odpisów poprawi wyniki Energi za 2020 rok

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na 150 mln zł, dokonanie odpisów innych aktywów trwałych na 18 mln zł i łączny wynik na minus 13 mln zł dokonanych i odwróconych odpisów aktualizujących udziałów w spółkach zależnych poprawi według szacunków skonsolidowany wynik netto grupy Energa za 2020 rok o 133 mln zł – wynika z informacji podanych przez Energę.